Artykuły

Zmiana przepisów dla przewozów okazjonalnych osób od 22.05.2024

Te przepisy NIE SĄ dla większości firm transportowych!

Zmiana dotyczy tylko przewozów autokarowych, okazjonalnych, czyli potocznie „wycieczek turystycznych”. Nowe przerwy w trakcie 4,5h jazdy (wygodniejsze dla pasażerów), wydłużenie dnia pracy kierowcy raz usunięcie warunku „międzynarodowości” trasy. Jeśli chcesz wiedzieć z ciekawości, co to za zmiany – czytaj dalej…

Jeśli Twoi kierowcy zaczną stosować to w ciężarówkach – spodziewaj się mandatów. Przekaż kierowcom przewozu rzeczy/towarów – że te przepisy ICH nie dotyczą.

0. Brak wymogu przewozu międzynarodowego

Wszystkie zasady przewozów okazjonalnych dotyczą od teraz również przewozów całkowicie krajowych. Usunięto warunki wymagające rozpoczęcia trasy w PL oraz wyjazdu poza granice i minimum jednej doby poza PL> Teraz wszystkie przewozy okazjonalne krajowe i zagraniczne zostały zrównane.

1. Zmiana podziału przerwy 15+30 na bardziej elastyczny

Aktualny stan prawny (Rozporządzenie WE/561/2006) pozwala podzielić przerwę 45 na 2 części, ale w określony sposób: pierwsza część minimum 15 min, a druga część minimum 30 minut.

Po zmianach, TYLKO DLA PRZEWOZÓW OKAZJONALNYCH OSÓB, będzie można zrobić dwie dowolne części, byleby razem było minimum 45 minut i każda z przerw nie była krótsza niż 15 minut. Stąd przykładowy układ przerw: 24+21, 30+15, 20+25, itp.

Zasada 45 minut obowiązuje bez zmian. Przerwy po 6h pracy podobnie – w tym zakresie nic się nie zmienia.

Ten podział, bardziej elastyczny, ma być odpowiedzią na problem z organizacją postojów dla pasażerów w trakcie trasy. Teraz jest to bardziej proporcjonalne.

2. Wydłużenie dnia pracy do 14h / 16h (odroczenie odpoczynku o 1h)

W trakcie wycieczki z pasażerami dochodzi czasem do sytuacji, że zwiedzanie się przedłuża, i o ile nie ma zbyt wiele pracy w trakcie dnia, to jednak taki dzień jest „długi”, a nie ma możliwości wydłużenia go w trybie podwójnej obsady. Dlatego, w zależności od długości całego wyjazdu, można zastosować 1- lub 2-krotnie wydłużenie dnia pracy o 1h.

a) 1x w trakcie wyjazdu min. 6 dniowego

 

Treść przepisu: „Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego ani warunkom pracy kierowcy, kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz osób trwający co najmniej sześć kolejnych okresów 24 godzinnych może odstąpić od ust. 2 akapit pierwszy, korzystając raz z dziennego okresu odpoczynku w ciągu maksymalnie 25 godzin po zakończeniu poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku, pod warunkiem że łączny skumulowany czas prowadzenia pojazdu w danym dniu nie przekracza siedmiu godzin.”

Zatem – wykorzystanie odpoczynku, np. 9h w okresie 25h, daje z analizy możliwość aktywności kierowcy do 16h, pod warunkiem , że czas jazdy nie przekroczy 7h w tym dniu. Takie wydłużenie można wykorzystać 1x (zaplanować z góry) w trakcie całej trasy, jeśli trwa ona minimum 6 dni.

b) 2x w trakcie wyjazdu min. 8-dniowego

Treść przepisu: „Zgodnie z tymi samymi warunkami odstępstwo to może być wykorzystane dwukrotnie w ramach pojedynczego okazjonalnego przewozu osób trwającego co najmniej osiem kolejnych okresów 24 godzinnych. Korzystanie z tego odstępstwa pozostaje bez uszczerbku dla maksymalnego wymiaru czasu pracy na podstawie mającego zastosowanie
prawa.”

Czyli – wyjątkowo, w ramach minimum 8-dniowej wycieczki, można 2-krotnie skorzystać z takiego wydłużenia w dowolnym dniu takiej wycieczki. Bez wydruków, wyjaśnień i zaznaczania czegokolwiek na tachografie.

Co jest ważne – nie jest to przepis wymagający WYDRUKU lub jakiegokolwiek zaświadczenia. Zgodnie z zasadami realizacji przewozów okazjonalnych – kierowca musi posiadać formularz przejazdu zgodnie z (WE) nr 1073/2009. W przewozach krajowych można stosować formularz międzynarodowy.

3. Odpoczynek odroczony do 12 dni również dla tras całkowicie krajowych (brak wymogu wyjazdy poza PL)

Ten przepis jest w Rozporządzeniu 561 już bardzo długo, ale był przypisany tylko dla tras międzynarodowych. Teraz można go już stosować również w trakcie wycieczek krajowych.

Stosując ten wyjątek – można realizować trasę przez 12 dni od wyjazdu po odpoczynku tygodniowym i po tych 12 dniach należy wykonać łącznie 2 odpoczynki tygodniowe. Zasad stosowania regularnych i skróconych w 2 tygodniach lub 4-rech tygodniach działa standardowo.

Aktualizacje programów komputerowych do analizy czasu pracy kierowców

Po wejściu przepisów w życie, czyli po 22. maja 2024, nasze oprogramowanie będzie posiadało mechanizm wykrywania automatycznie autobusu oraz przewozu okazjonalnego i zastosuje powyższe zmiany w analizie, aby wykazać naruszenia lub ich brak.

Ważne, dla przedsiębiorstw posiadających różny tabor i realizujący trasy niekonicznie przewozu osób – oprogramowanie EwiSystem można ustawić tak, aby analizę dla przewozów okazjonalnych stosowało tylko dla pojazdów które takie trasy wykonują. Dla wszystkich innych pojazdów i kierowców stosowane są standardowe zasady czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Analiza rozróżni u konkretnego kierowcy trasę „okazjonalną” oraz standardową i niezależnie przeanalizuje naruszenia w takim układzie.

Problemy przy kontroli ITD lub PIP

Jest bardzo prawdopodobne, że programy służb kontrolnych będą wymagały każdorazowo ustawienia mechanizmu analizy „okazjonalnej”, dlatego jeśli kontrola ITD lub PIP wykaże nieprawidłowo naruszenia przerw lub odpoczynku dziennego po zmianach – należy zgłosić uwagi do protokołu, w związku z nieprawidłową analizą aktywności.

Jeśli chcesz sprawdzić jak szybko i sprawnie wykryć naruszenia w danych z tachografu oraz obliczyć na podstawie aktywności kierowcy jego wynagrodzenie – kliknij i pobierz bezpłatnie na 14 dni PEŁNĄ WERSJĘ programu do rozliczania kierowców.

Oprogramowanie do naruszeń kierowców