Aktualności

Zmiana wymogów dot. bazy transportowej oraz składanie informacji o liczbie pracowników i wykonanych operacjach transportowych

Przypominamy, iż w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym m.in. nowych wymogów bazy transportowej, przewoźnicy mają obowiązek:

 • do dnia 1 stycznia 2023 r. dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej;
 • do dnia 15 stycznia 2023 r. złożyć oświadczenie w tym zakresie do organu, który wydał zezwolenie;
 • do dnia 31 marca co roku (począwszy od roku 2023) złożyć do organu, który wydał zezwolenie:
 • 1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;

  2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Nowe przepisy stanowią część Pakietu Mobilności i zostały wprowadzone m.in. celem wyeliminowania tzw. firm skrytek pocztowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Wymóg dot. bazy eksploatacyjnej uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca:

 • dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie.

W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby zgłoszonych pojazdów.

Istnieje możliwość wskazania więcej, niż jednego centrum operacyjnego (bazy).

Baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

Więcej na temat zgłoszenia oświadczenia o bazie transportowej, w przypadku gdy organem wydającym zezwolenie jest GITD, można przeczytać tutaj.

Tagi