Artykuły

Nie musisz przedstawiać rachunku za hotel. Regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu – jest stanowisko Komisji Europejskiej.

Czas na transparentność i koniec absurdu.

Komisja Europejska zajęła jednoznaczne stanowisko, że państwa członkowskie nie mogą karać przewoźników za brak przedstawienia podczas kontroli rachunku za hotel dokumentującego odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną.

W oficjalnej nocie KE przedstawiła prawidłowe zasady wdrożenia i egzekwowania środków zakazujących kierowcom spędzania regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w pojeździe zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006.

Dlaczego interwencja Komisji Europejskiej?

Interwencja Komisji Europejskiej okazała się konieczna, bowiem w niektórych państwach członkowskich UE, jak np. we Francji czy Szwecji, pojawiły się niezgodne z prawem unijnym praktyki nakładania wysokich kar za brak okazania podczas kontroli rachunku za hotel, który to byłby miejscem odbierania regularnego odpoczynku tygodniowego.

Czego może żądać inspektor?

Katalog dokumentów, których funkcjonariusz może zażądać od kierowcy (na podstawie art. 36 rozporządzenia 165/2014):

  • wykresówek, karty kierowcy (jeśli ją posiada) oraz wszelkie inne zapisy i wydruki odręczne (w przypadku tachografów analogowych) lub
  • wszelkie zapisy odręczne i wydruki oraz kartę kierowcy (w przypadku tachografów cyfrowych)

Trzeba pamiętać, że kierowca ma obowiązek udokumentować dzień bieżący plus 28 dni wstecz.

Czego NIE MOŻE żądać funkcjonariusz?

Państwa członkowskie nie mogą nakładać na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu (art. 34 ust. 3 rozporządzenia 165/2014, ), między innymi na regularne tygodniowe okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

Funkcjonariusze nie są uprawnieni do żądania żadnych dodatkowych dokumentów czy innych dowodów od kierowców. W razie wątpliwości, zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w dyrektywie 2006/22/WE, funkcjonariusze powinni zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów właściwych ze względu na siedzibę przewoźnika:

„Jeśli ustalenia z kontroli drogowej kierowcy pojazdu zarejestrowanego w innym Państwie Członkowskim dostarczają podstaw do uznania, że dopuszczono się naruszeń, których nie można ustalić w trakcie tej kontroli ze względu na brak koniecznych danych, właściwe organy zainteresowanych Państw Członkowskich udzielają sobie wzajemnie pomocy przy wyjaśnieniu takiej sytuacji.”

Były pytania do Pakietu Mobilności

Komisja Europejska już w lutym 2022 r. przedstawiła swoje stanowisko, w formie Pytań i Odpowiedzi do Pakietu Mobilności, zgodnie z którym służby kontrolne nie mogą wymagać od kierowców dokumentów potwierdzających, że ich regularny tygodniowy okres odpoczynku, poprzedzający kontrolę drogową nie odbywał się w pojeździe.

Co więcej, KE wskazała, że kierowcy lub przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną jedynie za nieprzestrzeganie zakazu korzystania z regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (lub odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata) w pojeździe, jeżeli w momencie kontroli stwierdzono, że kierowcy spędzali regularny tygodniowy odpoczynek w pojeździe.

Francja i Szwecja – mają inne prawo?

Jak można zauważyć na przykładzie Francji czy Szwecji, sugestie Komisji Europejskiej nie przyjęły się w tych krajach, stąd bardziej stanowcze stanowisko okazało się niezbędne. Pozostaje jednak wątpliwość, czy rzeczywiście wszystkie państwa członkowskie będą się do niego stosować i uznają, że odpoczynek tygodniowy regularny nie musi być przez kierowcę dokumentowany rachunkiem z hotelu. Kierowca ma swobodnie dysponować swoim czasem i to jest priorytetem i nim powinno być w każdym państwie członkowskim.

Nie przedstawiaj rachunków, bo nie musisz.

Reasumując, służby kontrolne poszczególnych państw członkowskich są uprawnione do kontrolowania, czy kierowca naruszył zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie w poprzedzających kontrolę 28 dni, nawet jeśli ten odpoczynek miał miejsce w innym państwie członkowskim.

Jednakże nie są one uprawnione do żądania okazania rachunków za hotel, a tym samym ukarania kierowcy i przewoźnika.

Jeśli kierowca podczas kontroli zaprzeczy, że odbierał odpoczynek tygodniowy w kabinie, to funkcjonariusz może jedynie poinformować krajowe służby państwa siedziby przewoźnika o podejrzeniu wystąpienia naruszenia przepisów.

Komisja natomiast dopuszcza możliwość nałożenia kary, gdy kierowca przyzna się, iż pomimo zakazu regularny tygodniowy odpoczynek odbierał w kabinie.

Nie rozumiesz? Nie podpisuj drogi kierowco.

Z tej przyczyny zaleca się zwrócenie kierowcom szczególnej uwagi na konieczność weryfikacji treści protokołu, gdyż złożenie podpisu z brakiem odpowiedniego zastrzeżenia, nawet w sytuacji braku znajomości języka kontrolującego, skutkować może przyjęciem, że kierowca przyznał się do winy.

Należy pamiętać, że funkcjonariusze na drodze kontrolują międzynarodowe przewozy oraz pracę kierowców. Odpoczynek dzienny (inaczej odpoczynek dobowy), czas pracy kierowcy dzienny, ale także tygodniowy czas pracy kierowcy. Odpoczynek tygodniowy kierowcy, jako skrócony tygodniowy okres odpoczynku – czy mógł być odebrany w takiej formie.

Regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku od zawsze dość mocno interesowały się służby a Pakiet Mobilności tylko to napędził. Miejsce odbierania odpoczynków tygodniowych skróconych, ale przede wszystkim odpoczynek regularny budził i budzi emocje.

Pamiętaj o swoich obowiązkach, ale też i prawach, aby nie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowo interpretowane przepisy.

Poczytaj więcej:

Wytyczne KE: odpoczynki tygodniowe czas jazdy i powrót do bazy w pakiecie mobilności

Nasza darmowa wideo baza wiedzy: Obejrzyj webinar i kliknij TUTAJ

 

Tagi

Webinary