Aktualności

Nowe zasady naliczania i redukcji punktów karnych dla kierowców czyli nowelizacja ustawy o ruchu drogowym

Opłata ewidencyjna, która stanowiła przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zostanie zniesiona.
Przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo w przewozach drogowych z użyciem aplikacji zostaną zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów.

 Są takie tematy i zmiany dotyczące transportu, których przemilczeć nie można.

1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która wprowadza szereg zmian dotyczących tzw. punktów karnych oraz kursów prowadzonych w WORD-ach. Ustawa, podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw, przynosi istotne zmiany dla wszystkich użytkowników dróg w Polsce.

Pierwotnie nowelizacja miała skupiać się na dwóch kwestiach: opłacie ewidencyjnej i poprawie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług firm transportowych posługujących się aplikacjami.

W odniesieniu do pierwszego obszaru zmian – opłata ewidencyjna, która stanowiła przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zostanie zniesiona.

Wyjątkiem będą opłat wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Wysokość opłaty ewidencyjnej jest określana przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrami odpowiedzialnymi za transport, instytucje finansowe i zabezpieczenie społeczne. Obecnie opłata ewidencyjna wynosi od 50 groszy do 1 złotego.

W drugim obszarze zmian wprowadzonych przez nowelizację, przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo w przewozach drogowych z użyciem aplikacji zostaną zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów.

Przedsiębiorcy Ci będą musieli zweryfikować tożsamość i uprawnienia do kierowania pojazdem osób, którym zlecą przewóz, oraz sprawdzić ich karalność i zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Będą mieli także obowiązek przetwarzania informacji dotyczących tych osób przez okres 5 lat. Ponadto w ustawie zawarto regulacje, które przewidują, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób może na wniosek innego przedsiębiorcy prowadzącego takie pośrednictwo, przekazać temu przedsiębiorcy informacje o osobach, którym zleca przewozy osób, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie ponadto obowiązany na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do przekazania informacji o tym, czy dokonał weryfikacji oraz o wyniku tej weryfikacji.

W kwestii rozliczania opłaty za prezwóz osób przy użyciu mobilnej aplikacji, uprawnione organy kontroli będą mogły żądać od kierującego okazania i udostępnienia urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna do kontroli w zakresie spełnienia wymagań dla aplikacji mobilnej oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określonych w przepisach o podatku od towarów i usług.

 

W trakcie procesu legislacyjnego do projektu wprowadzono dodatkową zmianę dotyczącą art. 98 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku. Dotychczas obowiązywał okres dwuletni, co oznaczało dłuższy czas trwania konsekwencji takich wykroczeń.

 

W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. To znaczy, że kierowca wpisany do ewidencji kierujących, raz na 6 miesięcy, będzie mógł na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu (bez możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), dzięki któremu nastąpi zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierowcy wpisanemu do ewidencji po uzyskaniu zaświadczenia od dyrektora WORD-u, komendant wojewódzki Policji zgodnie z miejscem jego zamieszkania zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, według kolejności wpisów naruszeń.

 

Ustawa weszła w życie 1 lipca br. Jednak niektóre rozwiązania techniczne mogą zostać wdrożone w późniejszych terminach, o czym będą informować ministrowie odpowiedzialni za informatyzację.

 

Chcesz być na bieżąco z tematami transportowymi? Zostań z nami na dłużej i obserwuj naszą stronę.

 

 

Tagi