Aktualności

Przewoźniku, pamiętasz o złożeniu oświadczenia o liczbie zatrudnionych?

Przypominamy o terminach – obowiązki przewoźników

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym m.in. nowych wymogów bazy transportowej, przewoźnicy mają obowiązek do dnia 31 marca co roku (począwszy od roku 2023) złożyć do organu, który wydał zezwolenie:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Nowe przepisy stanowią część Pakietu Mobilności i zostały wprowadzone m.in. celem wyeliminowania tzw. firm skrytek pocztowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. oświadczenia o liczbie zatrudnionych

  • oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • oświadczenie musi zostać złożone w oryginale, tj. dokument papierowy (operator pocztowy lub osobiście) lub podpisany podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • w przypadku gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
  • oświadczenie dotyczy 2022 r.;
  • adres do przesłania oświadczenia to adres organu dysponenta danych – do organu wydającego zezwolenie. Dla tzw. 50 latek, jeśli przedsiębiorca uzyskał dodatkowo zezwolenie od starostwa – wówczas adres starostwa (dysponent danych);
  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę/ umowę zatrudnienia/ zlecenia;
  • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;
  • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).

Więcej na temat oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w przypadku gdy organem wydającym zezwolenie jest GITD, można przeczytać tutaj.

Oświadczenie opracowane przez GITD –  link.

Tagi