Aktualności

Wielka Brytania – nieważne, czy wykryto u Ciebie nielegalnych imigrantów, jeśli nie wdrożyłeś odpowiednich zabezpieczeń – i tak zapłacisz karę

Nielegalni imigranci to w dalszym ciągu duży problem dla służb brytyjskich. Działania Wielkiej Brytanii w walce z nielegalnymi imigrantami dość mocno uderzą w przewoźników.

Do tej pory kary nakładane były za każdego nielegalnego imigranta w wysokości 2.000 GPB na firmę oraz 600 GPB na kierowcę za każdego nielegalnego imigranta.

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 13 lutego 2023 r., znacznie podniosła górną granicę możliwych do nałożenia kar. Co więcej, karę można otrzymać nawet wtedy, gdy podczas kontroli nie stwierdzono obecności nielegalnych imigrantów.

Aż 5-krotnie większe kary za nielegalnych imigrantów

Aktualna wysokość kary za każdego nielegalnego imigranta została zwiększona aż 5-krotnie i wynosi 10.000 GPB na firmę. Jeśli odpowiedzialnych za towar podmiotów będzie więcej – maksymalna kara za jednego nielegalnego imigranta może wynieść 20.000 GPB.

Jeśli w ciągu ostatnich lat przewoźnik miał już postępowanie w sprawie wykrycia nielegalnych imigrantów – maksymalna kara za każdego nielegalnego imigranta wyniesie 20.000 GBP na firmę.

Maksymalna wysokość kary zależeć będzie od tego, czy w ostatnich 5-latach wobec przewoźnika lub kierowcy zostały wszczęte postępowania w sprawie nielegalnych imigrantów. Jeśli tak, wymiar kary może być znacznie większy. Jeśli nie, kara będzie łagodniejsza.

Funkcjonariusze, co do zasady, mają swobodę w określaniu wysokości kary, ale są związani pewnymi ustawowymi wymogami.

Kara zostanie zmniejszona w przypadku:

 • posiadania Akredytacji Border Force;
 • udokumentowania wdrożonego efektywnego systemu zabezpieczeń w przedsiębiorstwie;
 • wykazania trudnej sytuacji finansowej.

Uwaga! Przewoźnik odpowiada solidarnie z kierowcą za nałożoną karą. Oznacza to, że jeśli kara nie zostanie nałożona na przewoźnika, ale zostanie nałożona na kierowcę, to w praktyce i tak brytyjski organ będzie ją egzekwował od przewoźnika!

Kara nawet w przypadku braku wykrycia nielegalnych imigrantów

Nawet jeśli podczas kontroli nie wykryto obecności nielegalnych imigrantów, ale funkcjonariusz stwierdzi, że stosowane zabezpieczenia są niewystarczające i nie został wdrożony efektywny system zabezpieczeń lub kierowca nie zastosował się do tego systemu, pomimo jego wdrożenia przez firmę – na przewoźnika oraz kierowcę może zostać nałożona kara w maksymalnej wysokości po 6.000 GPB, łącznie maksymalna kara może wynieść 12.000 GPB.

Jeśli w ostatnich 5-latach wobec przewoźnika lub kierowcy:

 • nie zostały wszczęte postępowania w sprawie nielegalnych imigrantów – maksymalna kara za brak odpowiednich zabezpieczeń może wynieść 1.500 GPB,
 • jeśli zostali ukarani już jednokrotnie – maksymalna kara za brak odpowiednich zabezpieczeń może wynieść 3.000 GPB,
 • jeśli zostali ukarani dwukrotnie lub więcej – maksymalna kara za brak odpowiednich zabezpieczeń może wynieść 6.000 GPB.

Ustalenie poziomu maksymalnej kary to punkt wyjścia do podjęcia negocjacji z Border Force. Jeśli przewoźnik lub kierowca przedstawią argumenty na swoją korzyść – kara ulegnie zmniejszeniu. Jeśli natomiast w ogóle nie zajmą stanowiska w sprawie lub nie będzie ono wiarygodne – kara pozostanie na maksymalnym poziomie.

Jeśli przewoźnik uzyskał Akredytację Border Force – maksymalna kara automatycznie zostanie zmniejszona o 50%. Pozostałe 50% zależy od przedstawienia odpowiednio uargumentowanego stanowiska przez przewoźnika. Jeśli wykaże on, że podjął wszelkie niezbędne środki – kara nie zostanie nałożona.

Kara w przypadku wykrycia nielegalnych imigrantów

Maksymalny wymiar kary za jednego nielegalnego imigranta zwiększył się aż 5-krotnie w przypadku przewoźnika, i aż ponad 15-krotnie w przypadku kierowcy. Poziom wyjściowy kary uzależniony jest od wcześniejszych postępowań.

Jeśli w ostatnich 5-latach wobec przewoźnika lub kierowcy:

 • nie zostały wszczęte postępowania w sprawie nielegalnych imigrantów – maksymalna kara za jednego nielegalnego imigranta może wynieść 6.000 GPB,
 • jeśli zostali ukarani już jednokrotnie – maksymalna kara za jednego nielegalnego imigranta może wynieść 10.000 GPB.

Kara może zostać zmniejszona:

 • o 50% – jeśli przewoźnik posiada Akredytację Border Force;
 • o 50% – jeśli kierowca zastosował się do wszystkich procedur.

Badanie sytuacji finansowej

W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie nielegalnych imigrantów, przewoźnik lub kierowca mogą zawnioskować o zbadanie ich sytuacji finansowej i na tej podstawie zmniejszenie kary.

W przypadku kierowcy – pod uwagę należy uwzględnić wszystkie dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających kontrolę. Funkcjonariusze wezmą również pod uwagę oświadczenia kierowcy w przedmiocie jego wydatków.

Jeśli chodzi o przewoźników – po zbadaniu ich sytuacji finansowej, funkcjonariusze mogą zmniejszyć karę w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa (2mln obrotu, mniej niż 10 pracowników) – 75% zmniejszenia kary;
 • małe przedsiębiorstwa (10mln obrotu, mniej niż 50 pracowników)  – 50% zmniejszenia kary;
 • średnie przedsiębiorstwa (50mln obrotu, mniej niż 250 pracowników) – 25% zmniejszenie kary.

Wniosek należy stosownie umotywować, dlaczego przewoźnik lub kierowca uważają, iż powinno zostać zastosowane zmniejszenie kary z uwagi na sytuację finansową. Wniosek nie musi zostać uwzględniony przez funkcjonariusza.

Kierowca powinien dołączyć listy płac oraz wyciąg z rachunku bankowego, natomiast przewoźnik – dokumenty księgowe.

Dokumentacja powinna zostać przedłożona wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

Wniosek o zbadanie sytuacji finansowej musi zostać złożony przed upływem terminu płatności kary. Po tej dacie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

System zabezpieczeń to absolutne minimum

Wdrożony efektywny system zabezpieczeń, według wytycznych organu Border Force, to w nowym stanie prawnym absolutne minimum.

W nowelizowanych przepisach brytyjski organ szczegółowo określił, jakie dodatkowe działania musi podjąć kierowca przed załadunkiem oraz w trakcie podróży i postoju.

Check-lista to podstawowy dokument, choć nie jedyny, który potwierdza wykonywanie przez kierowcę podstawowych czynności prewencyjnych. POBIERZ AKTUALNĄ CHECK-LISTĘ BEZPŁATNIE

Odbierz check-listę z wytycznymi organu Border Force

Pobierz check-listę dot. zabezpieczeń, które powinien podjąć Twój kierowca przed załadunkiem oraz w trakcie podróży i postoju. Miej potwierdzenie wykonania czynności prewencyjnych w razie kontroli!

Więcej na temat efektywnego systemu zabezpieczeń można przeczytać tutaj.

Zabezpiecz. Sprawdź. Odnotuj – nowe wytyczne Border Force

Border Force bardzo mocny nacisk kładzie na wykonanie przez kierowcę podstawowych czynności prewencyjnych w myśl zasady: Zabezpiecz. Sprawdź. Odnotuj.

ZABEZPIECZ

Kierowcy muszą zabezpieczyć pojazd przy pierwszym załadunku.

Zabezpiecz pojazdy z miękkimi bokami za pomocą linki do plandeki, przełożonej ciasno przez wszystkie oczka i nawijarki. Zabezpiecz końce linki do plandeki za pomocą plomby lub zamka o unikalnym numerze. Zapisz numer plomby na liście kontrolnej. Jeśli wnętrze pojazdu jest sprawdzane podczas podróży, kierowca musi ponownie założyć zamek, linę do plandeki lub inne urządzenie zabezpieczające i / lub nałożyć nową plombę. Zabezpiecz pojazdy z utwardzonymi burtami i chłodnie za pomocą plomby, zamka lub innego zabezpieczenia. Kierowcy powinni mieć zapasowe plomby, aby ponownie zaplombować pojazd po każdej kontroli. Właściciele pojazdów muszą zapewnić kierowcom środki odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, w tym linę do plandeki, plomby lub zamki.

SPRAWDŹ

Kierowcy muszą sprawdzić pojazd przy pierwszym załadunku pod kątem jakichkolwiek oznak nieautoryzowanego dostępu. Po każdym zatrzymaniu kierowcy muszą sprawdzić pojazd, aby upewnić się, że do ładunku nie wsiadły żadne nieupoważnione osoby. Przed podróżą i w trakcie podróży należy sprawdzić plomby, zamki, linki do plandeki lub inne urządzenia zabezpieczające pod kątem oznak uszkodzenia lub naruszenia.

Sprawdź boki i dach pojazdu oraz sprawdź wszystkie zewnętrzne przedziały.

ODNOTUJ

Kierowcy muszą wpisać na listę kontrolną wszystkie kontrole w trakcie całej podróży. Odnotuj datę, godzinę i lokalizację każdej kontroli i zapisz wszystkie numery plomby na liście kontrolnej. Kierowcy powinni mieć dostępne zapasowe listy kontrolne. Jeśli wymaganych jest wiele postojów, użyj wielu list kontrolnych. Właściciele pojazdów muszą zapewnić kierowcom środki do prowadzenia dokumentacji, takie jak: listy kontrolne i instrukcje pisemne przed rozpoczęciem każdej podróży.

Jeździsz do Wielkiej Brytanii a nie wdrożyłeś jeszcze efektywnego systemu zabezpieczeń przed nielegalnymi imigrantami? Zadzwoń i zamów kompleksową dokumentację zgodną z aktualnymi wytycznymi Border Force.

Została na Ciebie nałożona grzywna od Border Force? – umów się na bezpłatną konsultację z naszym radcą prawnym i skonsultuj się w sprawie odwołania – dowiedz, czy mamy już przydatne doświadczenia dla Twojej firmy.

Chcesz uzyskać akredytację Border Force? – umów się z naszymi ekspertami, pomożemy w uzyskaniu akredytacji. Zamów dokumentację i uzyskaj z nami akredytację Border Force.

Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Tagi