Aktualności

Zmiana wysokości diet wirtualnych do obliczania ulgi na ZUS – od 29.11.2022

Nowe stawki zagraniczne do obliczania diet wirtualnych. Obniżaj więcej ZUS-u.

Zmiana sposobu obliczania diet wirtualnych dla kierowców w transporcie międzynarodowym

Kilka miesięcy temu zmieniła się stawka diety na terenie Polski z 30 zł na zawrotne 38 zł za dobę a ryczałt noclegowy z 45 zł na 57 zł.

Teraz przyszła kolej na zmianę stawek zagranicznych. Nie są to spektakularne zmiany. Raczej właśnie korekty. No i biorąc pod uwagę, że aktualnie kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie są w podróżach służbowych, to tych stawek nie uwzględnia się w „do wypłaty”. Będą one służyły do obliczania ulgi na ZUS i podatek dochodowy dla kierowcy.

Od 2 lutego 2022 r. po wejściu w życie kolejnego etapu Pakietu Mobilności w polskich ustawach zmieniono zapisy o podróżach służbowych dla kierowców i niestety od lutego nie można już wypłacać nieoskładkowanych diet zagranicznych. Wszystkie świadczenia na zagranicę są teraz w pełni oskładkowane i opodatkowane – bez względu na samą nazwę składników wypłacanych na liście płac. Zarówno premie jak i nagrody są składnikami normalnie oskładkowanymi. Różnica polega tylko na wliczaniu premii do podstawy nadgodzin i urlopu a nagrody nie. Dzięki temu można dopasować metodę wyrównywania wynagrodzeń do oczekiwanych kwot dodatków brutto albo uzupełniać nagrodą stawki, gdy nieformalnie mamy ustalone z kierowcami kwoty „do ręki”.

Zmiana wysokości diet zagranicznych wpłynie na wysokość obliczanych ulg z diet wirtualnych. Wszelkie pozostałe metody i zasady pozostają bez zmian. Rozporządzenie wchodzi w życie 29.11.2022, czyli diety wirtualne naliczane do 28 listopada są wg stawek starych, a od 29 listopada diety wirtualne (nawet w trakcie trwających wyjazdów) są naliczane już wg nowej stawki w danym kraju.

Typowe kraje europejskie mają następujące stawki od 29 listopada 2022:

Austria – 57 EUR, Belgia – 55 EUR, Chorwacja – 42 EUR, Czechy – 41 EUR, Dania – 446 DKK, Francja – 55 EUR, Hiszpania – 50 EUR, Niderlandy – 50 EUR, Luksemburg – 55 EUR,
Łotwa – 57 EUR, Niemcy – 49 EUR, Norwegia – 496 NOK, Portugalia – 49 EUR,
Słowacja – 47 EUR, Słowenia – 45 EUR, Szwajcaria – 88 CHF, Szwecja – 510 SEK,
Węgry – 44 EUR, UK Wielka Brytania – 45 GBP, Włochy – 53 EUR.

Nasze usługi oraz oprogramowanie jest już dostosowane do zmian – nikt nie działa szybciej!

Od 1 stycznia 2023 dieta polska będzie wynosić: 45 PLN, a ryczałt noclegowy: 67,50 zł.

UWAGA: Jeśli Twoi kierowcy jeżdżą po Polsce i odbierają odpoczynki w trasie (poza domem), to możesz tak ustawić zasady, aby wypłacać ryczałt noclegowy w kraju również w dzień (nie tylko w porze nocnej). Jedno zdanie o treści „Kierowcy przysługuje 1 ryczałt noclegowy w krajowej podróży służbowej w każdym dniu, w którym odbiera odpoczynek dzienny (bez względu na porę dnia).” – Taki zapis umieszcza się w umowie lub regulaminie wynagradzania. Dzięki temu można wypłacać dodatkowe składniki bez ZUS i podatku.

Chcesz skonsultować swój pomysł na wynagrodzenia kierowców lub sprawdzić czy to, co obliczasz ma sens i nie tracisz kasy przez brak wiedzy? KLIKNIJ KONSULTACJĘ

Poniżej pełna treść rozporządzenia z nowymi stawkami:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży.”;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1) za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
2) za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1) za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
2) za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

Tabela stawek obowiązujących od 29.11.2022: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002302/O/D20222302.pdf

Tagi