Artykuły

BORDER FORCE – Jak uniknąć wysokich kar wykonując transport do Wielkiej Brytanii

Nowy rok to zawsze dobry czas na zmiany i wprowadzanie ulepszeń, procedur, które mają zabezpieczyć firmę. Warto raz na jakiś czas zrobić przegląd dokumentów, tak jak przegląd auta i poprawić to co nie działa, albo może działać lepiej. Jeżeli do tej pory zawsze brakowało czasu na zadbanie o tak zwane Border Force, to zmiana daty to dobra ku temu okazja.

Przeczytaj na co zwracają uwagę służby kontrolne i odbierz od nas check listę.

Kary w przypadku wykrycia nielegalnych imigrantów w pojeździe przewoźnika wzrosły aż 5-krotnie dla przewoźnika i 15-krotnie dla kierowcy i wynoszą po 10.000 GBP za każdego nielegalnego imigranta.

Zmiany prawa w tym roku wprowadziły także kary za tzw. brak prawidłowego zabezpieczenia pojazdu, nawet gdy w pojeździe nie wykryto nielegalnych imigrantów. Z tego tytułu karę może otrzymać zarówno kierowca jak i przewoźnik, w wysokości nawet 6.000 GBP każdy.

Jeżdżąc do Wielkiej Brytanii każdego dnia może spotkać Cię kontrola i to nie zależy od Ciebie. Masz jedna wpływ na dalsze etapy sprawy. Wprowadź od nowego roku system zabezpieczeń Border Force, stosuj poniższe wytyczne, a będziesz spokojniejszy o swoje transporty do Wielkiej Brytanii. Na końcu artykułu znajdziesz check listę.

Odpowiednie zabezpieczenia pojazdu

W myśl brytyjskich przepisów, pojazd ciężarowy jest odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, jeżeli:

 • (a) w przypadku gdy pojazd posiada przestrzeń ładunkową, która jest zamknięta (całkowicie lub częściowo) przez plandekę:

(i) w plandece nie ma rozcięć, rozdarć ani innych uszkodzeń o długości przekraczającej 25 cm, które nie zostały naprawione w stopniu wystarczającym do uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu; oraz

(ii) plandeka nie wykazuje żadnych innych oznak nieupoważnionego dostępu;

 • (b) wszystkie sposoby wejścia do przestrzeni ładunkowej:

(i) które mogą być zabezpieczone w optymalny sposób przed nieupoważnionym dostępem, są w ten sposób zabezpieczone; oraz

(ii) które nie mogą być zabezpieczone metodą optymalną przed dostępem osób nieupoważnionych, ale mogą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych inną metodą, są w ten sposób zabezpieczone;

 • (c) cały ładunek:

(i) który można zabezpieczyć metodą optymalną przed nieupoważnionym dostępem, jest w ten sposób zabezpieczony; oraz

(ii) który nie może być zabezpieczony metodą optymalną przed nieuprawnionym dostępem, ale może być zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem inną metodą, jest w ten sposób zabezpieczony;

 • (d) żaden zamek, plomba lub inne urządzenie zabezpieczające nie wykazuje oznak manipulowania, uszkodzenia lub nieuprawnionej naprawy lub wymiany;
 • (e) jeżeli pojazd je posiada, żadne kable TIR, taśmy lub związane z nimi oczka nie noszą śladów manipulowania, uszkodzenia lub nieuprawnionej naprawy lub wymiany;
 • (f) wszystkie zamki i inne urządzenia zabezpieczające właściwe dla pojazdu ciężarowego są w dobrym stanie technicznym i są używane właściwie i z należytą ostrożnością
 • (g) dokumentacja towarzysząca pojazdowi, w tym check-lista, została wypełniona zgodnie z przepisami;
 • (h) żadne zewnętrzne schowki lub osłony przeciwwiatrowe nie wykazują oznak nieuprawnionego dostępu, które nie zostały zauważone przez osobę odpowiedzialną za pojazd i odnotowane zgodnie z przepisami;
 • (i) pod spodem lub wewnątrz pojazdu nie ma śladów nieupoważnionego dostępu, które nie zostały zauważone przez osobę odpowiedzialną za pojazd i odnotowane zgodnie z przepisami;
 • (j) nie ma żadnych oznak nieuprawnionego dostępu do dachu pojazdu przy kontroli od wewnątrz, które nie zostały zauważone przez osobę odpowiedzialną za pojazd i odnotowane zgodnie z przepisami; oraz
 • (k) pojazd nie przewozi żadnych osób, które uzyskały do niego nieuprawniony dostęp.

Weryfikacja zabezpieczeń pojazdu ciężarowego przed dostępem osób nieuprawnionych

Drugim elementem odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, jest podjęcie stosownych działań przed dostępem nielegalnych imigrantów:

 • (a) przed podróżą przewoźnik musi zapewnić, aby każda plomba użyta na pojeździe ciężarowym była wyróżniona numerem, który będzie niepowtarzalny wśród plomb używanych na pojeździe ciężarowym;
 • (b) jeżeli pojazd ciężarowy jest wyposażony w linkę lub taśmę TIR, przewoźnik musi zapewnić, aby linka lub taśma TIR była w dobrym stanie technicznym, zanim pojazd rozpocznie jakąkolwiek podróż;
 • (c) przed rozpoczęciem podróży kierowca musi upewnić się, że:

(i) w przypadku gdy pojazd posiada przestrzeń ładunkową, która jest zamknięta (całkowicie lub częściowo) przez plandekę, wszystkie przecięcia, rozdarcia lub inne uszkodzenia zewnętrznej powłoki lub tkaniny o długości przekraczającej 25 cm zostały naprawione w stopniu wystarczającym, aby uniemożliwić nieuprawnione wejście; oraz

(ii) przeprowadzono standardowe kontrole.

 • (d) jeżeli pojazd ciężarowy posiada sposób wejścia do przestrzeni ładunkowej, który nie mogą być zabezpieczone w optymalny sposób, przewoźnik musi przed podróżą podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że sposób wejścia może być zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem w inny sposób.
 • (e) jeżeli pojazd ciężarowy posiada ładunek, który nie może być zabezpieczony w optymalny sposób, przewoźnik musi, przed rozpoczęciem podróży, podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ładunek może być zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem w inny sposób;
 • (f) przed podróżą kierowca i przewoźnik muszą zapewnić, że wszystkie zamki i inne urządzenia zabezpieczające właściwe dla pojazdu, których funkcją jest zapobieganie nieuprawnionemu użyciu pojazdu lub dostępowi do niego, są sprawne;
 • (g) podczas podróży kierowca musi zapewnić, że wszystkie zamki i inne urządzenia zabezpieczające właściwe dla pojazdu, których funkcją jest zapobieganie nieuprawnionemu użyciu pojazdu lub dostępowi do niego, są używane odpowiednio i z należytą ostrożnością.

Odpowiednie zabezpieczenia pojazdu należy potwierdzić także odpowiednią procedurą efektywnego systemu zabezpieczenia w firmie. Nie wystarczy jednak raz wdrożyć procedury. Na potrzeby postępowania należy wykazać, że procedura ta jest weryfikowana i ulepszana na bieżąco, a kierowcy poddawani są cyklicznym szkoleniom.

Powyższe pozwoli na skuteczne zmniejszenie maksymalnego pułapu kary nakładanej przez organ Border Force. Im więcej argumentów na korzyć przewoźnika i kierowcy, tym kara będzie mniejsza.

Weryfikacja nieuprawnionego dostępu do pojazdu nielegalnych imigrantów podczas wykonywania operacji transportowej

Działania, które należy podjąć celem weryfikacji, czy dana osoba nie uzyskała nieuprawnionego dostępu do pojazdu, są następujące:

 • (a) kierowca musi przy każdym zaparkowaniu pojazdu w trakcie podróży przeprowadzić standardowe kontrole;
 • (b) jeżeli w dowolnym momencie podróży przed wjazdem pojazdu ciężarowego na terytorium Wielkiej Brytanii osoba odpowiedzialna za pojazd ciężarowy wie lub ma powody przypuszczać, że otworzono wejście do przestrzeni ładunkowej pojazdu, musi ona zapewnić przeprowadzenie standardowych kontroli;
 • (c) jeżeli w dowolnym momencie podróży przed wjazdem pojazdu ciężarowego na terytorium Wielkiej Brytanii nastąpi zmiana kierowcy, nowy kierowca staje się odpowiedzialny za pojazd ciężarowy i musi on przeprowadzić standardowe kontrole;
 • (d) kierowca musi przeprowadzić standardową kontrolę w najkrótszym możliwym czasie przed dotarciem pojazdu z towarem do kontroli imigracyjnej;

Przewóz nielegalnych imigrantów – podejrzenie wtargnięcia

W przypadku gdy kierowca będzie wiedział lub miał uzasadniony powód by podejrzewać, że na pokładzie pojazdu znajdują się nielegalni imigranci, zobowiązany jest on tak szybko, jak to możliwe, najlepiej przed dotarciem do kontroli imigracyjnej, zgłosić podejrzenie:

 • (a) policji kraju lub terytorium, w którym znajduje się; lub
 • (b) osobie odpowiedzialnej zgodnie z prawem kraju lub terytorium, w którym znajduje się, pełniącej funkcje, które

(i) odpowiadają funkcjom sił policyjnych; lub

(ii) w inny sposób wiążą się z dochodzeniem i ściganiem przestępstw.

Przyjmuje się, że kierowca może wiedzieć lub podejrzewać, gdy:

 • (a) pojazd ciężarowy wykazuje oznaki, że osoba uzyskała lub próbowała uzyskać nieuprawniony dostęp do pojazdu; lub
 • (b) osoba uzyskała nieuprawniony dostęp do pojazdu.

Kierowca powinien niezwłocznie zgłosić oficerowi imigracyjnemu w Wielkiej Brytanii lub poza jej terytorium:

 • (a) wszelką wiedzę lub podejrzenie, jakie może mieć, że jakaś osoba uzyskała nieuprawniony dostęp do pojazdu towarowego podczas podróży (w tym wszelką taką wiedzę lub przekonanie powstałe po przybyciu do kontroli imigracyjnej);
 • (b) wszelkie uszkodzenia pojazdu, które w jego uzasadnionej opinii mogły zostać spowodowane przez osobę, która uzyskała lub próbowała uzyskać nieuprawniony dostęp do pojazdu; oraz
 • (c) wszelkie inne ślady manipulacji, uszkodzenia lub nieuprawnionej naprawy lub wymiany zamka, plomby lub innego urządzenia zabezpieczającego znajdującego się w pojeździe ciężarowym.

Kierowca nie może wejść na pokład promu, jeśli posiada wiedzę lub podejrzenie, że nielegalni imigranci uzyskali nieuprawniony dostęp do pojazdu oraz pozostają w pojeździe.

Wypełnienie check-listy

Check-lista jest podstawowym dokumentem, które kierowca zawsze powinien mieć przy sobie i wypełniać ją na bieżąco. W przypadku dłuższych tras, kierowca powinien dysponować zapasową kopią check-listy, na wszelki wypadek.

Check-lista zawiera szereg punktów dotyczących weryfikacji prawidłowego zabezpieczenia pojazdu, ładunku, kontroli pojazdu i dokumentów.

Odbierz check-listę z wytycznymi organu Border Force

Pobierz check-listę dot. zabezpieczeń, które powinien podjąć Twój kierowca przed załadunkiem oraz w trakcie podróży i postoju. Miej potwierdzenie wykonania czynności prewencyjnych w razie kontroli!

 

Chcesz porozmawiać o Border Force?