Aktualności

Zmiany warunków umowy o pracę nie zawsze są skuteczne

Warunki umowy o pracę lub ich zmiana niestety w dalszym ciągu przysparza przewoźnikom wiele problemów. Najczęściej nieprawidłowości wychodzą na jaw podczas kontroli PIP. Nawet najlepiej sporządzona dokumentacja nie uchroni przed karami i roszczeniami kierowców, jeśli nie została prawidłowo wdrożona.

Należy pamiętać, że praktycznie każda zmiana warunków płacy lub pracy musi zostać zaakceptowana przez kierowcę. Następuje to w drodze porozumienia zmieniającego. Jeśli kierowca nie godzi się na nowe warunki pracy lub płacy – należy je zmienić w drodze wypowiedzenia zmieniającego, którego skutki są podobne do wypowiedzenia umowy o pracę (pracownik może ich nie przyjąć, a wtedy umowa rozwiązuje się wraz z upływem okresu wypowiedzenia).

W praktyce często okazuje się, że czas pracy kierowcy rozliczany jest w oparciu o system równoważny w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli taka praktyka nie znajduje oparcia w dokumentach wewnątrzzakładowych (umowach o pracę, regulaminach i aneksach prawidłowo wdrożonych), to podczas kontroli inspektor PIP nakaże przeliczyć wynagrodzenia oraz wypłacić należne kwoty z ostatnich 3 lat (okres przedawnienia roszczeń pracownika względem pracodawcy).

Kolejnym istotnym przypadkiem jest zmiana warunków płacy na korzyść pracownika.

Może się ona bowiem okazać pozorna. Nie każda sytuacja, w której kierowca, w globalnym rozrachunku, otrzymywać będzie więcej – będzie uznana za zmianę na korzyść kierowcy. W szczególności takie sytuacje mają miejsce w przypadku zmian wysokości diet i ryczałtów, np. zmniejszeniu ulega ryczałt, ale podwyższeniu dieta lub na odwrót. Podobnie w przypadku zmiany wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia. Suma summarum kierowca otrzymuje więcej, ale mając na uwadze, że pewien składnik uległ obniżeniu – taka zmiana będzie zmianą na jego niekorzyść i koniecznie musiała będzie zostać wprowadzona w drodze porozumienia zmieniającego (lub wypowiedzenia zmieniającego).

Brak prawidłowego wdrożenia zmian skutkować będzie, podczas kontroli PIP, obowiązkiem wypłaty obniżonych składników z ostatnich 3 lat.

O tym co może Cię spotkać podczas kontroli w firmie przeczytasz więcej w artykule

Pobudza jak mocne espresso. Kontrola ITD, kontrola PIP, kontrola ZUS – jak się rozpoczyna i jak kończy?

Tagi