Artykuły

10 nieporozumień o pakiecie mobilności – pytania i odpowiedzi (stan na maj 2023)

Jak zrozumieć szum informacyjny, aby lepiej zarządzać firmą transportową?
Czy kierowcy wykonującemu transport międzynarodowy przysługiwać będzie emerytura „zagraniczna”?
Czy w przypadku transportu poza UE mogę skorzystać z ulg PIT i ZUS?
Czy Pakiet Mobilności zlikwidował zagraniczne podróże służbowe?

Wypłaty, ZUS, diety wirtualne, umowa na 6935 zł – pytania i odpowiedzi na to wszystko i jeszcze więcej znajdziesz w tym artykule.

  1. Sporadyczny wyjazd za granicę – jaki ZUS?
  2. Czy stawka na umowie musi wynosić 6935 zł brutto?
  3. Diety wirtualne – czy trzeba wypłacać?
  4. Diety polskie – czy przysługują na każdej trasie w PL?
  5. Przewóz bilateralny, a ulgi ZUS i PIT?
  6. Ulga ZUS i PIT w umowie-zleceniu?
  7. Czy dodatek UE można wypłacać bez wyjazdu poza PL?
  8. Czy Pakiet Mobilności spowodował wzrost zarobków?
  9. Zagraniczne podróże służbowe – są czy nie?
  10. Transport poza UE – czy można obniżyć ZUS?

W formie jakiej teraz jest, wszedł w życie już wiele miesięcy temu, w lutym 2022 roku, ale gdy pojawiają się zapowiadane kontrole ZUS w zakresie diet wirtualnych – warto zweryfikować o co dokładnie chodzi. Obniżanie ZUS, metody obliczania diet wirtualnych – budzą wątpliwości księgowych, kierowców, rodzą się pytania do WŁAŚCICIELA FIRMY TRANSPORTOWEJ, a podobno wszystkiemu jest winien Pakiet Mobilności. Jak jest w praktyce?

1. Kierowca wykonujący transport krajowy raz w miesiącu wyjeżdża za granicę – czy muszę płacić ZUS od 6935zł?

W przypadku kierowców krajowych i międzynarodowych kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 6935 zł nie musi wyznaczać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość składki ZUS może być wyższa lub niższa niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Załóżmy, że nasz kierowca realizuje zadania służbowe

wyłącznie na terenie Polski, ale regularnie, raz w miesiącu wyjeżdża do Niemiec. Za czas, gdy realizuje transport krajowy przysługują mu należności z tytułu podróży służbowej krajowej, natomiast za czas, gdy realizuje transport międzynarodowy powinniśmy obliczyć wysokość diety za czas przebywania poza granicami naszego kraju. Dieta ta może wpłynąć na wysokość składek ZUS i wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Dla naszego kierowcy zarabiającego 4500zł netto miesięcznie, jako podstawę wymiaru składek potraktujemy kwotę około 6150zł, ponieważ tyle orientacyjnie wyniesie jego wynagrodzenie brutto. Natomiast kierowca zarabiający 7000zł netto podstawę wymiaru składek będzie miał wyższą niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie.

Tak więc to kwoty wynagrodzenia kierowców definiują nam wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Nikt nie potrafi Ci pomóc?

Odpowiadamy w przystępny sposób na trudne pytania o Pakiet Mobilności – sprawdź nas bez zobowiązań. Bezpłatnie możemy skonsultować Twoje rozliczenia lub zrobić je testowo dla Ciebie. Ty zdecydujesz potem co dalej..

 

2. Czy na umowie mojego kierowcy wynagrodzenie powinno wynosić minimum 6935zł?

Wysokość wynagrodzenia brutto kierowcy, tak jak i pozostałych pracowników, jest regulowana przez rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zmiany wprowadzone 2 lutego 2022 r. w Ustawie o czasie pracy kierowców, często postrzegane i nazywane jako kolejny element Pakietu mobilności, ani inne przepisy nie narzucają na polskich pracodawców obowiązku wyrównywania wynagrodzeń kierowców do poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 6935 zł. Co za tym idzie nie musimy w umowach o pracę ustalać wynagrodzeń kierowców w tej wysokości. Powinniśmy natomiast skonstruować zapisy umów tak, aby spełniały wymogi minimalnego wynagrodzenia, a zarazem optymalnie odpowiadały specyfice pracy naszej firmy.

3. Diety wirtualne – czy należy je wypłacać?

Jedną z najważniejszych zmian, jaka weszła w życie w związku z Pakietem mobilności, jest likwidacja międzynarodowej podróży służbowej. Zgodnie z art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców „Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77.5 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy”.

W praktyce w miejsce diet, które były zwrotem kosztów i które były wypłacane kierowcom, pojawiły się diety wirtualne. Służą one nam do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ustalenia podstawy opodatkowania. Dieta wirtualne to narzędzie, które posłuży do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców. Nie należy jednak traktować jej jako jeden ze składników wynagrodzenia i ujmować w taki sposób na liście płac.

4. Diety krajowe – czy należą się zawsze, gdy kierowca jeździ po Polsce?

Diety krajowe, czyli diety związane z podróżą służbową po kraju, są wypłacane w przypadku , gdy podróż jest dłuższa niż 8 godzin. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej regulują kwestię wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej krajowej.

Jednak zmiany przepisów wprowadzone 2 lutego 2022 r. uniemożliwiają wypłatę zwrotu kosztów w przypadku podróży zagranicznej, a precyzyjnie w przypadku, gdy kierowca realizuje zadania w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Tak więc, kierowcy wiozącemu towar z Gdańska do Pragi nie należy się krajowa dieta, ponieważ wykonuje przewóz drogowy międzynarodowy. Gdyby ten sam kierowca wiózł ten sam towar, ale z Gdańska do Zakopanego, to zwrot kosztów by mu przysługiwał. Istotnym jest zatem nie tylko obliczenie czasu trwania podróży służbowej, ale określenie, czy przy danym typie transportu w ogóle dieta przysługuje.

Jeśli Ci się spodoba – porozmawiamy o tym, jak naprawimy Twoje aktualne rozliczenia lub pomożemy przenieść umowę rozliczania kierowców do nas. Ty zdecydujesz – my zrobimy swoje.

 

5. Transport bilateralny, a ulgi ZUS i PIT

Transport bilateralny to rodzaj transportu międzynarodowego, który odbywa się pomiędzy dwoma krajami. Polega na przewozie ładunków z jednego kraju do drugiego i z powrotem. W przypadku takiego typu transportu Pakiet mobilności nie nakłada obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w państwach, które są stronami transportu.

Inaczej ma się sprawa, gdy realizujemy przewozy kabotażowe, czy cross-trade potoczne zwanymi przerzutami. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy diety wirtualne obliczone za czas realizacji przewozów bilateralnych mogą posłużyć firmie transportowej do obniżenia podstawy wymiaru składek i opodatkowania. Odpowiadamy: TAK, możemy wykorzystać diety wirtualne na te cele, ponieważ rodzaj realizowanego transportu nie ma na to wpływu.

6. Ulgi ZUS i PIT, a umowa zlecenie

Wspomnieliśmy powyżej, że dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę możemy skorzystać z obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia oraz podstawy do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Co w przypadku, gdy kierowca współpracuje z nami na podstawie umowy zlecenie?

Obliczając wynagrodzenie takiemu kierowcy możemy sprawić, aby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obniżyła się nam do kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ale podstawa obliczenia podatku dochodowego nie ulegnie zmianie. Kierowców międzynarodowy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Skarbowej, nie dotyczy umniejszenie podstawy opodatkowania o 30% diet.

7. Wyrównanie płacy minimalnej UE/Dodatek na delegowanie zawarty w umowie – czy przysługuje w miesiącu, w którym kierowca nie wyjeżdżał z Polski?

Zapisy umów o pracę kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym znacznie różnią się od zapisów umów np. pracowników biurowych.

Pośród tych różnic uwagę zwrócić można na dodatkowe składniki wynagrodzeń kierowców np. wynagrodzenie za dyżur, wyrównanie płacy minimalnej UE/dodatek na delegowanie. Dwa ostatnie wymienione składniki, choć różnią się od siebie nazwami, to pełnią taką samą funkcję, czyli służą jako dodatek wyrównujący różnice pomiędzy wynagrodzeniem krajowym za zagranicznymi.

Wątpliwości budzi obowiązek wypłaty tych składników w miesiącach, gdy kierowca nie wyjeżdża z Polski lub też nie realizuje transportu podlegającego pod obowiązek wypłaty zagranicznych stawek minimalnych. Należy jednoznacznie stwierdzić, że jeżeli taki składnik pojawił się w zapisach umowy to jego wypłata nie może być uzależniona od miejsca wykonywania pracy przez kierowcę lub typu transportu jaki wykonuje.

8. Czy Pakiet Mobilności spowodował, że kierowca zarabia więcej?

Pakiet mobilności to zbiór regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską. Głównym jego celem jest standaryzacja warunków pracy i płacy kierowców międzynarodowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Kolejne zmiany przepisów w ramach Pakietu Mobilności, które weszły w życie 02.02.2023r. niejako gwarantują kierowcom, którzy wykonują określony typ transportu warunki zatrudnienia określone na zasadach Państwa Członkowskiego, w którym tę pracę wykonuje.

Dodatkowo zapisy tej dyrektywy określiły, że dodatki z tytułu podróży służbowych (diety, ryczałty noclegowe, inne koszty) nie mogą być uznawane jako część przysługującego kierowcom wynagrodzenia. Powyższe zmiany mogą sugerować, że zarobki kierowców międzynarodowych od lutego 2022 r. uległy podwyższeniu. Rzeczywistość jednak pokazała, że nie nastąpił gwałtowny skok wynagrodzeń kierowców, natomiast nastąpiła zasadnicza zmiana z jakiego tytułu te pieniądze otrzymują, ale na to bezpośredni wpływ miał nie Pakiet Mobilności, a zmiana treści Ustawy o Czasie Pracy Kierowców.

Pojawił się w tej ustawie artykuł 21b, który wyłączył kierowców wykonujących transport międzynarodowy spośród pracowników przebywających w podróży służbowej, a co za tym idzie wywrócił dotychczasowy sposób rozliczania pomiędzy firmą transportową, a kierowcą.

Przed lutym 2022 r. większość otrzymywanych w ramach wypłaty przez kierowców kwot stanowił zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych, a tylko część stanowiło wynagrodzenie. Sama wysokość tego wynagrodzenia najczęściej wynika z wewnętrznych, nieformalnych ustaleń pomiędzy firmą, a kierowcą np. dniówki. Odpowiadając więc na zadane w nagłówku pytanie możemy śmiało stwierdzić, że Pakiet Mobilności nie spowodował, że kierowca zarabia więcej, natomiast zmiany polskich przepisów spowodowały, że otrzymuje te same pieniądze, ale już wyłącznie z tytułu wynagrodzenia, a nie częściowego zwrotu kosztów.

9. Czy Pakiet Mobilności zlikwidował zagraniczne podróże służbowe?

Dodatkowe regulacje dotyczące zagranicznych podróży służbowych zostały wprowadzone w Ustawie o Czasie Pracy Kierowców od lutego 2022 r. Artykuł 21b tejże ustawy, wyłączył kierowców wykonujących transport międzynarodowy spośród pracowników przebywających w podróży służbowej.

Tak więc to nie Pakiet Mobilności zlikwidował możliwość wypłaty zwrotu kosztów z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Jednocześnie warto zauważyć, że zgodnie z przepisami Pakietu Mobilności, również od lutego, dodatki z tytułu podróży służbowych (diety, ryczałty noclegowe, inne koszty) nie mogą być uznawane jako część przysługującego kierowcom wynagrodzenia.

10. Czy w przypadku transportu poza UE mogę skorzystać z ulg PIT i ZUS?

W zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do kierowcy wykonującego transport międzynarodowy stosuje się przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia.

Oznacza to, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, do podstawy wymiaru tego podatku stosuje się przepisy o zwolnieniu przedmiotowym od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do ustalenia podstawy wymiaru tych składek stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyżej przytoczone przepisy nie ograniczają ich stosowania w zależności od tego w jakim kraju przebywa kierowca. Stosuje się je więc zarówno do kierowców pracujących w krajach UE jak i tych poza jej granicami.

Mamy 10 nieporozumień wymienionych, ale nie sposób pominąć poniższego, często słyszanego wśród kierowców.

Czy kierowcy wykonującemu transport międzynarodowy przysługiwać będzie emerytura „zagraniczna”?

Uzyskanie prawa do emerytury przez kierowców wykonujących transport międzynarodowy zależy od wielu czynników, takich jak miejsce zamieszkania, kraj, w którym osiągane były dochody, czas pracy w poszczególnych krajach, czy też system ubezpieczeń społecznych obowiązujący w tych krajach.

W przypadku Polski, kierowcy wykonujący transport międzynarodowy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Przepisy te zapewniają, że osoby pracujące za granicą podlegają ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym kraju naraz, zwykle w kraju, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę swojej firmy.

Jeśli kierowca wykonujący transport międzynarodowy będzie opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w Polsce przez cały okres pracy, to przysługuje mu prawo do pobierania emerytury z polskiego systemu emerytalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pakiet Mobilności – temat do łatwych nie należy

Od lutego 2022 r minęło sporo czasu i wydawałoby się, że wszyscy powinni już wszystko wiedzieć. Nic bardziej mylnego.

Temat nadal budzi dużo emocji, wątpliwości i niejasności. O definicjach jakie wprowadził Pakiet Mobilności możesz przeczytać w artykule Co to jest kabotaż, cross trade i przewóz bilateralny w Pakiecie Mobilności? Czy przysługują diety wirtualne?

————————————————————–

Zobacz nagranie webinaru „Pytania i odpowiedzi o Pakiecie Mobilności 2023”:

Tagi

„Szanowni Państwo rekomendujemy firmę ITD-PIP Sp. z o.o. Kancelaria Transportowa w zakresie dostawcy usługi „Rozliczanie czasu pracy kierowców oraz porady prawne w transporcie międzynarodowym”. Z firmą ITD-PIP współpracujemy od ponad 2 lat. Usługi świadczone przez Spółkę są rzetelnie wypełniane, firma dba o kontakt z klientem i na bieżąco informuje o zmianach istotnych dla transportu międzynarodowego. Duże doświadczenie i zaangażowanie przekładają się na efekty, które spełniły nasze oczekiwania w szczególności doceniamy wysokiej jakości obsługę oraz wykonywanie zleconych zadań na czas. Ciągły kontakt z klientem i analiza bieżących działań oraz porady prawne pomagają naszej firmie rozwiązywać bieżące problemy. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę ITD-PIP Sp. z o.o. jako specjalistę w swojej branży i solidnego partnera. ”

Rozwiń treść Zwiń treść
Sabina Wikar-Rosiek
Wiceprezes Zarządu WIKAR Sp. z o.o.

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Kancelarią ITD-PIP jako partnera w zakresie dostawy oprogramowania do rozliczania kierowców SuperTacho. Jako firma usługowa wymieniliśmy dotychczasowe oprogramowanie na produkt Supertacho i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, szybkości działania oraz opieki serwisowej. Z firmą Kancelaria Transportowa ITD-PIP współpracujemy od wielu lat i oceniamy tą współpracę rewelacyjnie. Wysoka jakość usług, rzetelność i profesjonalizm pozwala nam polecić firmę Kancelaria Transportowa ITD-PIP jako partnera godnego zaufania.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Agnieszka Woźny
Właściciel F.U. Tacho-Dekret

„Jako firma prowadząca działalność transportową od 30 lat, z pełną odpowiedzialnością możemy polecić współpracę z Kancelarią ITD-PIP. Z Prezesem tej firmy Panem Mariuszem Hendzel współpracuję od 15 lat. Zarządza zespołem, który zawsze staje na wysokości powierzanych zadań, służąc pomocą oraz wsparciem merytorycznym. Doceniamy wkład oraz zaangażowanie każdego działu, z którym mamy kontakt. Jednocześnie też, jako w pełni odpowiedzialna firma transportowa, która dba o poprawność rozliczeń z naszymi kierowcami, możemy bez zawahania rekomendować program Super Tacho. Oprogramowanie jest narzędziem, które w znaczący sposób usprawnia i przyspiesza rozliczanie ewidencji oraz optymalizację kosztów jednocześnie na bieżąco wprowadzają aktualizację. ”

Rozwiń treść Zwiń treść
Andrzej Rybak
Koordynator ds. transportu Skrzypczyk-Trans

„Nasza firma współpracuje z firmą Kancelaria ITD-PIP od 2022 roku. Jednak w tym czasie weszło wiele zmian w związku z „Pakietem Mobilności” oraz „Polskim Ładem”, co było nie lada wyzwaniem, jeśli chodzi o dostosowanie oprogramowania do zmieniających się przepisów. Profesjonalizm, kompleksowe podejście do każdego z powierzonych zadań, sprawiły, że współpraca na każdym etapie była owocna a duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników, pod których opieką znalazła się nasza firma przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie duże zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę. Nasza współpraca przebiega sprawnie, dlatego z całym przekonaniem rekomendujemy Państwa firmę jako specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Oleksandr Hrebeniukov
Prezes Zarządu PWP GROUP Sp. z o.o.